Na początku należy wskazać, że władza rodzicielska przysługuje tylko osobom pełnoletnim. Z kolei pełnoletnią jest osoba, która ukończyła osiemnaście lat, a ponadto małoletnia, która zawarła związek małżeński.

Zgodnie z art. 10 § 1. k.r.o. – nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Udzielając zgody na zawarcie małżeństwa, sąd powinien indywidualnie uwzględniać całokształt okoliczności konkretnego przypadku. Przyjmuje się, że sąd powinien w szczególności dokonać analizy okoliczności przemawiających za zezwoleniem, jak i ewentualnie – przeciwko takiemu zezwoleniu.

Czytaj dalej na blogu o prawie rodzinnym: Sytuacja prawna małoletnich rodziców – czy małoletnim rodzicom przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem?