Często osoby nabywające spadek nie zdają sobie sprawy z tego, że ciąży na nich obowiązek zgłoszenia faktu nabycia spadku do urzędu skarbowego, a w niektórych przypadkach również konieczność zapłaty podatku.

Należy pamiętać, że w przypadku dojścia do dziedziczenia, czyli odziedziczenia spadku, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku. Obowiązek zapłaty podatku powstaje co do zasady w chwili, w której uprawomocni się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w momencie zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, który jest sporządzany przez notariusza.

Czy zawsze zapłacisz podatek od spadku?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku przewiduje różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W dzisiejszym wpisie omówimy jedno z najistotniejszych w naszej ocenie zwolnień wynikających z ustawy, które mimo że obowiązuje od 2007 roku, to nie jest nadal znane wszystkim zainteresowanym. Chodzi o tzw. zwolnienie z art. 4a wyżej wskazanej ustawy.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wszedł w życie 1 lipca 2007 r. i dotyczy spadków nabytych od tego dnia, czyli po osobach, które zmarły nie wcześniej niż 1 lipca 2007 r. Oznacza to, że nawet jeżeli postępowanie spadkowe zostało wszczęte po 2007 roku, ale dotyczy osoby, która zmarła przed dniem 1 lipca 2007 roku, to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

Należy także pamiętać, że grupa osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia jest zamknięta. Należą do niej: małżonek, zstępny (np. dziecko – biologiczne i przysposobione, wnuk), wstępny (np. rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jest to tzw. zerowa grupa podatkowa. Wyżej wymienione osoby, w przypadku dziedziczenia po osobach zmarłych od 1 lipca 2007 roku, mogą zatem skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Co należy zrobić i w jakim terminie, aby skorzystać z ustawowego zwolnienia?

Nabycie spadku trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym korzystając z formularza SD-Z2. Najważniejsze, aby zgłoszenie zostało dokonane we właściwym terminie. Obecnie spadkobierca, zaliczający się do grupy wskazanej powyżej, ma sześć miesięcy na dokonanie zgłoszenia o nabyciu spadku. Jeśli „zmieści się” w tym terminie, wówczas skorzysta z całkowitego zwolnienia, co oznacza, że nie będzie musiał opłacić podatku z tytułu nabycia spadku.

Przykładowo, jeśli postępowanie spadkowe po osobie zmarłej w 2019 roku, zostało wszczęte w 2021 roku, ale postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w kwietniu 2022 roku, wówczas spadkobiercy zmarłego zaliczający się do tzw. zerowej grupy podatkowej mają obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu nabycia spadku w terminie sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia postanowienia wydanego przez sąd. Jeśli sześciomiesięczny termin upłynie, wówczas nie będzie możliwości skorzystania ze zwolnienia, co z kolei spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku. Ważnym jest zatem, aby nabycie spadku zostało zgłoszone w terminie.