Ustalenie, w jakich bankach osoba zmarła posiadała rachunki bankowe, niejednokrotnie wydaje się być bardzo trudne. Najczęściej najbliższa rodzina spadkodawcy posiada wiedzę, w którym banku spadkodawca gromadził środki pieniężne, jednak dla spadkobierców, którzy nie mieszkali ze spadkodawcą lub nie utrzymywali z nim kontaktu, nie jest to oczywiste. Zdarzają się również sytuacje, że spadek dziedziczy kilku spadkobierców, którzy pozostają ze sobą w konflikcie, przez co niejednokrotnie dochodzi do podejmowania przez członków rodziny prób zatajania rzeczywistego stanu pozostawionych przez zmarłego oszczędności.

Faktycznie jeszcze kilka lat temu rodziny często miewały problemy z namierzeniem wszystkich oszczędności po zmarłej osobie, jeśli ta nie pozostawiła po sobie odpowiednich informacji czy dokumentów. Jednak od 2016 roku, dzięki Centralnej informacji o rachunkach bankowych, jest już znacznie łatwiej ustalić gdzie osoba zmarła lokowała środki finansowe.

Na podstawie art. 92bb ust. 1 ustawy – prawo bankowe, banki są zobowiązane do wspólnego prowadzenia Centralnej informacji o rachunkach bankowych. Baza zawiera dane na temat wszelkich rachunków bankowych prowadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Są w niej umieszczane również dane dotyczące rachunków bankowych prowadzonych na rzecz przedsiębiorców w związku z podejmowaną przez nich działalnością gospodarczą.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku do Centralnej informacji są spadkobierca zmarłego lub, jeśli ustanowiono zarząd sukcesyjny, zarządca sukcesyjny. Spadkobierca, wraz ze złożeniem wniosku, jest zobowiązany wykazać tytuł prawny potwierdzający okoliczność dziedziczenia po zmarłym. Może to być postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Zarządca sukcesyjny ma z kolei obowiązek przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczący jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego przed jego śmiercią, potwierdzający fakt ustanowienia zarządu sukcesyjnego oraz powołania tej osoby na zarządcę.

Informacje uzyskiwane z Centralnej informacji zawierają wykaz wszystkich rachunków bankowych zmarłego. Określony w niej zostaje bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadząca rachunek należący do spadkodawcy, wraz ze wskazaniem jego numeru oraz informacją o ewentualnym dalszym prowadzeniu tego rachunku. Jeśli zmarły był współposiadaczem rachunku, wówczas informacja przekazywana z Centralnej informacji nie zawiera danych współposiadacza tego rachunku.

Informacja zbiorcza jest dostarczana do oddziału banku lub SKOK-u, w którym uprawniony złożył wniosek, skąd wnioskodawca może ją odebrać osobiście lub listownie.

Nie jest możliwe uzyskanie informacji o rachunkach przez tych spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu spadku albo dla których nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku.